Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/n/a/u69843/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Nájomná Zmluva (o prenájme) | Vzor Zadarmo | Ako to funguje?

Aktualizované znenie

Nájomná zmluva (o prenájme) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú nájomnú zmluvu (zmluvu o prenájme) rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Ako postupovať pri vytvorení nájomnej zmluvy

Použitie aplikácie vzoru nájomnej zmluvy je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Nájomnú zmluvu budete mať vypracovanú zaručene správne a úplne.

Pri používaní vzoru nájomnej zmluvy (aplikácie) postupujte podľa nasledovných krokov:

Najskôr je potrebné vo vzore nájomnej zmluvy označiť prenajímateľa.

  Pri vypracovaní nájomenj zmluvy vyberte niektorú z možností, ktoré sú na výber:
 • a) fyzická osoba nepodnikateľ,
 • b) fyzická osoba podnikateľ,
 • c) právnická osoba

Po výbere prenajímateľa je potrebné vyplniť údaje o prenajímateľovi. Ak je prenajímateľom fyzická osoba nepodnikateľ je potrebné vyplniť:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • trvalý pobyt
 • bydlisko
 • občianstvo
 • Ak ste si vybrali pri vypĺňaní vzoru nájomnej zmluvy fyzickú osobu podnikateľa, je potrebné vyplniť (podľa živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk)
 • obchodné meno prenajímateľa
 • IČO prenajímateľa
 • sídlo prenajímateľa
 • Ak ste si vybrali ako prenajímateľa právnickú osobu je potrebné vyplniť (podľa obchodného registra www.orsr.sk)
 • obchodné meno prenajímateľa
 • IČO prenajímateľa
 • sídlo prenajímateľa
 • zástupcu prenajímateľa (napr. konateľa), ktorý bude podpisovať nájomnú zmluvu

Tieto údaje sú dostatočné pre účely vypracovania nájomnej zmluvy na riadnu identifikáciu prenajímateľa.

Rovnakým spôsobom vo vzore nájomnej zmluvy je potrebné ďalej vyplniť aj údaje nájomcu.

V nájomnej zmluve (vzore) je potrebné uviesť presný predmet prenájmu a aj hnuteľné veci v predmete nájmu.

Uveďte aký je účel prenájmu nehnuteľnosti.

  Pri tomto kroku vo vzore nájomnej zmluvy máte na výber dve možnosti,
 • 1/ „na dobu určitú“
 • 2/ „na dobu neurčitú“

Ak zvolíte na dobu určitú je potrebné uviesť začiatok a koniec nájmu.

V tomto kroku nájomnej zmluvy uvediete aké bude nájomné, ako sa bude platiť a v akej výške budú úhrady spojené s užívaním nehnuteľnosti. Vyberiete, či sa má platiť nájomné v hotovosti alebo prevodom na účet.

V článku VI. nájomnej zmluvy sa vyplní výška depozitu, ak sa depozit bude uhrádzať.

V ďalšej časti vzoru nájomnej zmluvy vyplníte miesto (obec alebo mesto), v ktorom sa bude nájomná zmluva podpisovať.

Stlačíte „Stiahnuť“.

Systém vám vygeneruje dokument (nájomnú zmluvu) vo formáte PDF, ktorý podpíše prenajímateľ a nájomca. Nezabudnite do nájomnej zmluvy dopísať aj dátum podpisu zmluvy o nájme.

Určite odporúčame nechať overiť podpis nájomcu na nájomnej zmluve (aj keď to nie je zákonná podmienka platnosti nájomnej zmluvy). Vo vzore nájomnej zmluvy je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá prenajímateľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by nájomca nesplácal nájomné, prenajímateľ sa môže obrátiť na rozhodcovský konanie a požadovať, aby rozhodca rozhodol a zaviazal nájomcu k úhrade dlhu. Konanie pred rozhodcom je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) aj skôr ako do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov. Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšou výhodou okrem rýchlosti je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcu. Konanie pred rozhodcom je jednostupňové a rýchle.