NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 685 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „Zmluva“)Prenajímateľ:
(ďalej len „Prenajímateľ“)
(ďalej spolu aj ako “Prenajímateľ“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

Nájomca:
(ďalej aj ako "Nájomca")
(ďalej spolu aj ako “Nájomca“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

u z a t v á r a j ú   t ú t o   n á j o m n ú   z m l u v u:

Článok I.
Predmet nájmu


Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom / podielovým spoluvlastníkom / bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:
Prenajímatelia vyhlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi / bezpodielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:

bytu č. na p. bytového domu so súpisným číslom: , vchod:, bytový dom je postavený na pozemku parcele registra „C“ č. , zapísaného na liste vlastníctva č. vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti tohto podielu

- spoluvlastníckeho podielu o veľkosti na pozemku –parcela registra „C“ č. , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria / záhrady / ostatné plochy o výmere m2; pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.(ďalej len „Predmet nájmu“ alebo „byt“)

Čl. II
Predmet zmluvy


1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom bývania.

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcom do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcom za účelom bývania.

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

3. Spoloční nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Bežné veci týkajúce sa spoločného Nájmu bytu môže vybavovať každý zo spoločných nájomcov. V ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých; inak je právny úkon neplatný.

4. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného Nájmu bytu sú oprávnení a povinní všetci spoloční nájomcovia spoločne a nerozdielne.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný prenechať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a platiť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu odplatu (nájomné a úhrady spojené s užívaním bytu).

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vykonania uvedeného oprávnenia Prenajímateľ oznámi Nájomcovi najneskôr dva dni pred výkonom kontroly dátum a čas výkonu kontroly, či Nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj opakovaná nemožnosť skontaktovať sa s Nájomcom za účelom dojednania termínu vstupu.

3. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prenajímateľom.

4. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza Nájomca. Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú vymedzené v osobitnom právnom predpise. Ak sa Nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má Prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení Nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu.

5. Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv.

6. Ak Prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu Predmetu nájmu, alebo ktorými je výkon Nájomcovho práva ohrozený, má Nájomca právo po predchádzajúcom upozornení Prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u Prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

7. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi potrebu tých opráv v Predmete nájmu, ktoré má znášať Prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

8. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má Prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení Nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od Nájomcu náhradu vo výške skutočne zaplatených nákladov.

9. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v Predmetu nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.

Čl. IV
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom nájmu disponovať.

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne vady a podstatné faktické vady Predmetu nájmu, na ktoré by bolo potrebné osobitne upozorniť Nájomcu a zároveň prehlasuje, že Predmet nájmu prenecháva Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie.

3. Nájomca vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy vykonal obhliadku Predmetu nájmu, oboznámil sa s právnym aj technickým stavom Predmetu nájmu, jeho vybavením, príslušenstvom, je mu známy stav Predmetu nájmu, nemá voči nim žiadne výhrady a námietky a zároveň prehlasuje, že Predmet nájmu považuje za spôsobilý na riadne užívanie.

4. O prevzatí a odovzdaní Predmetu nájmu vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená stav Predmetu nájmu a prípadné škody. Každá zo Zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Nájomca odmietne byť prítomný pri vyhotovení odovzdávacieho protokolu, Prenajímateľ je oprávnený prizvať tretiu osobu, za prítomnosti ktorej bude spísaný odovzdávací protokol. Neúčasť Nájomcu sa v protokole poznačí.

Čl. V
Popis Predmetu nájmu

1. Byt pozostáva z obytných miestností a príslušenstva.

2. Príslušenstvom bytu je: kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, pivničná kobka, loggia.

3. Nájomca je oprávnený užívať celý Predmet nájmu, vrátane príslušenstva.

4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény/, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák, vstavané skrine, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka.

5. Byt, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničený vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

Čl. VI
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný počas trvania platnosti tejto Zmluvy za užívanie Predmetu nájmu platiť Prenajímateľovi mesačné nájomné vo výške € (slovom: eur) (ďalej len „Nájomné“). Pre povinnosť platiť Nájomné nie je rozhodujúce, či Nájomca Predmet nájmu skutočne užíva, Nájomca má právo Predmet nájmu užívať v súlade s dohodnutým účelom.

2. Nájomné je splatné vždy do dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí. Prvé Nájomné je splatné dňa .

3. V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia spojené a poskytované s užívaním Predmetu nájmu a jeho príslušenstva (ďalej len „Úhrady“), ktoré sa zaväzuje Nájomca uhrádzať v pravidelných intervaloch vždy spoločne s Nájomným. Výška Úhrad je € (slovom eur). Úhrady spojené s užívaním Predmetu nájmu sú najmä: elektrina, voda, plyn, teplo, internet, odpad, vrátane platieb za služby (plnenia) spojené s užívaním bytu správe bytového domu.

4. Nájomné je splatné prevodom na číslo účtu uvedené v tvare IBAN pri mene Prenajímateľa na prvej strane tejto Zmluvy / v hotovosti.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením Nájomného alebo Úhrad, a to za každý začatý deň omeškania.

6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie Úhrad 1x (jedenkrát) ročne a po skončení Nájmu najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.

7. V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na Úhradách sa Nájomca zaväzuje tento nedoplatok Prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy Nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť Nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Prenajímateľovi alebo si môže Prenajímateľ túto sumu ponechať a vyúčtovať ju až po skončení Nájmu.

8. Na zabezpečenie Nájomného má Prenajímateľ nehnuteľnosti záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú v Predmete nájmu a patria Nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Ak sa Nájomca sťahuje alebo ak sa odstraňujú veci, napriek tomu, že Nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené, môže Prenajímateľ zadržať veci na vlastné nebezpečenstvo, do ôsmich dní však musí žiadať o súpis osobou poverenou súdom alebo súdnym exekútorom, alebo musí veci vydať.

Čl. VII
Peňažná zábezpeka (Depozit)


1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke (ďalej len „Depozit“), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi z dôvodu neplatenia Nájomného alebo Úhrad za plnenia poskytované s užívaním Predmetu nájmu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody v Predmete nájmu alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním Predmetu nájmu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Depozitu je (slovom: eur) a Depozit je splatný do . Na základe písomnej výzvy Prenajímateľa je Nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť Depozit do pôvodne dohodnutej výšky, ak Prenajímateľ preukázateľne použije Depozit alebo jeho časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči Nájomcovi v súlade s odsekom 1.

3. Po skončení Nájmu je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi nevyčerpanú časť Depozitu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď Nájomca vypratal Predmet prenájmu a vysporiadal s Prenajímateľom nároky súvisiace s Nájmom.

Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nie je povinný uhradiť peňažnú zábezpeku na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi.

Čl. VIII
Doba nájmu a skončenie nájmu


1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. Začiatok Nájmu bol dohodnutý na deň

2. Ak nedôjde k dohode Prenajímateľa s Nájomcom, Zmluvu je možné ukončiť len písomnou výpoveďou.

3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Nájomcovi doručená výpoveď.

4. Prenajímateľ môže vypovedať Nájom bytu iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, pričom dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom.

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilým na dohodnuté užívania, ak sa tak stalo bez toho, že by Nájomca porušil svoju povinnosť.

6. Po podanej výpovedi je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

7. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

8. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, a to od (začiatok Nájmu): do (koniec Nájmu): . Nájom bytu zanikne uplynutím tohto času.

2. Pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu je možné Zmluvu ukončiť len písomnou výpoveďou alebo písomnou dohodou Prenajímateľa s Nájomcom.

3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Nájomcovi doručená výpoveď.

4. Prenajímateľ môže vypovedať Nájom bytu iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, pričom dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom.

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilým na dohodnuté užívanie, ak sa tak stalo bez toho, že by Nájomca porušil svoju povinnosť.

6. Po podanej výpovedi alebo mesiace pred skončením Nájmu a odovzdaním Predmetu nájmu je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

7. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

8. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Na doručovanie písomnosti medzi Zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní aplikované v civilnom súdnom konaní.

3. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, vedomí si právnych následkov svojho konania a bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojim podpisom výslovne potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú výsledkom rokovania Zmluvných strán a každá zo Zmluvných strán mala možnosť obsah tejto Zmluvy ovplyvniť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodcovské konanie sa vzťahuje aj na vypratanie nehnuteľnosti.

5. Zmluva je vyhotovená v počte originálov, ktoré zodpovedajú počtu účastníkov Zmluvy.

6. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 41 Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo neúčinné alebo by bolo dotknuté zmenou právnych predpisov alebo požiadaviek štátnych orgánov, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. Pre takýto prípad sa Zmluvné strany dohodli na nahradení takéhoto ustanovenia takým novým ustanovením, ktoré by sa čo najviac priblížilo k predmetu a účelu pôvodného ustanovenia.

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme dodatkom k Zmluve so vzájomným súhlasom obidvoch Zmluvných strán.

V dňa   2018


...................................
Prenajímateľ
...................................
Nájomca


Odovzdávací a preberací protokol
(odovzdanie Predmetu nájmu Nájomcovi)

Prenajímateľ je disponentom nehnuteľnosti (ktorú týmto odovzdáva Nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa )

Tu sa automaticky vloží text o Predmete nájmu (zo zmluvy)

Prenajímateľ týmto zároveň odovzdáva Nájomcovi kľúče od Predmetu nájmu v počte ks .

Prenajímateľ a Nájomca svojimi podpismi potvrdzujú, že stav meračov energií je nasledovný:

Stav elektromera:

Stav plynomera:

Stav vodomerov:

- teplá voda:

- studená voda:Iné poznámky k nehnuteľnosti (stav nehnuteľnosti):Poslať vytvorenú najomnú zmluvu na túto emailovú adresu:


NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „Zmluva“)Prenajímateľ:
(ďalej len „Prenajímateľ“)
(ďalej spolu aj ako “Prenajímateľ“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

Nájomca:
(ďalej aj ako "Nájomca")
(ďalej spolu aj ako “Nájomca“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

u z a t v á r a j ú   t ú t o   n á j o m n ú   z m l u v u:

Článok I.
Predmet nájmu


Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom / podielovým spoluvlastníkom / bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:
Prenajímatelia vyhlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi / bezpodielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:

nebytového priestoru č. na p. stavby so súpisným číslom: , popis stavby: , vchod , stavba je postavená na pozemku parcele registra „C“ / „E“ č. , zapísaného na liste vlastníctva č. , vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti tohto podielu

vrátane spoluvlastníckeho podielu o veľkosti na pozemku – parcela registra „C“ č. , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria / záhrady / ostatné plochy o výmere m2; pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.(ďalej len „Predmet nájmu“ alebo „nebytový priestor“)

Čl. II
Predmet zmluvy


1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcom do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

3. Nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Bežné veci týkajúce sa spoločného Nájmu môže vybavovať každý z Nájomcov. V ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých; inak je právny úkon neplatný.

4. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu sú oprávnení a povinní všetci spoloční Nájomcovia spoločne a nerozdielne.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný prenechať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a platiť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu odplatu (nájomné a úhrady spojené s užívaním nebytového priestoru).

2. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním.

3. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vykonania uvedeného oprávnenia Prenajímateľ oznámi Nájomcovi najneskôr dva dni pred výkonom kontroly dátum a čas výkonu kontroly, či Nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj opakovaná nemožnosť skontaktovať sa s Nájomcom za účelom dojednania termínu vstupu.

4. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prenajímateľom.

5. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu Predmetu nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.

6. Ak Prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu Predmetu nájmu, alebo ktorými je výkon Nájomcovho práva ohrozený, má Nájomca právo po predchádzajúcom upozornení Prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u Prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

7. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať Prenajímateľ a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá Nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať Predmet nájmu pre vady Predmetu nájmu, ktoré sa včas Prenajímateľovi neoznámili. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní Predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.

Čl. IV
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom nájmu disponovať.

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne vady a podstatné faktické vady Predmetu nájmu, na ktoré by bolo potrebné osobitne upozorniť Nájomcu a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu prenecháva Nájomcovi v stave v spôsobilom na riadne užívanie.

3. Nájomca vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy vykonal obhliadku Predmetu nájmu, oboznámil sa s právnym aj technickým stavom Predmetu nájmu, jeho vybavením, príslušenstvom, je mu známy stav Predmetu nájmu, nemá voči nim žiadne výhrady a námietky a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu považuje za spôsobilý na riadne užívanie.

4. O prevzatí a odovzdaní Predmetu nájmu vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená stav Predmetu nájmu, zariadenie a prípadné škody. Každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Nájomca odmietne byť prítomný pri vyhotovení odovzdávacieho protokolu, Prenajímateľ je oprávnený prizvať tretiu osobu, za prítomnosti ktorej bude spísaný odovzdávací protokol. Neúčasť Nájomcu sa v protokole poznačí.

Čl. V
Popis Predmetu nájmu

1. Predmet nájmu pozostáva z miestností a príslušenstva.

2. Nájomca je oprávnený užívať celý Predmet nájmu, vrátane príslušenstva.

3. Príslušenstvom nebytového priestoru je:

4. Súčasťou nebytového priestoru je jeho vnútorné vybavenie: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény/, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák, vstavané skrine, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka.

5. Vybavením nebytového priestoru je všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, podlahového kúrenia) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

Čl. VI
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný počas trvania platnosti tejto Zmluvy za užívanie Predmetu nájmu platiť Prenajímateľovi mesačné nájomné vo výške € (slovom: eur) (ďalej len „Nájomné“). Pre povinnosť platiť Nájomné nie je rozhodujúce, či Nájomca Predmet nájmu skutočne užíva. Nájomca má právo Predmet nájmu užívať v súlade s dohodnutým účelom.

2. Nájomné je splatné vždy do dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí. Prvé Nájomné je splatné dňa

3. V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia spojené a poskytované s užívaním Predmetu nájmu a jeho príslušenstva (ďalej len „Úhrady“), ktoré sa zaväzuje Nájomca uhrádzať v pravidelných intervaloch vždy spoločne s Nájomným. Výška Úhrad je € (slovom eur). Úhrady spojené s užívaním Predmetu nájmu sú najmä: elektrina, voda, plyn, teplo, internet, odpad, vrátane platieb za služby (plnenia) spojené s užívaním nebytového priestoru správe bytového domu.

4. Nájomné je splatné prevodom na číslo účtu uvedené v tvare IBAN pri mene Prenajímateľa na prvej strane tejto Zmluvy / v hotovosti.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením Nájomného alebo Úhrad, a to za každý začatý deň omeškania.

6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie Úhrad 1x (jedenkrát) ročne a po skončení Nájmu najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.

7. V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na Úhradách sa Nájomca zaväzuje tento nedoplatok Prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy Nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť Nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Prenajímateľovi alebo si môže Prenajímateľ túto sumu ponechať a vyúčtovať ju až po skončení Nájmu.

Čl. VII
Peňažná zábezpeka (Depozit)


1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke (ďalej len „Depozit“), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi z dôvodu neplatenia Nájomného alebo Úhrad za plnenia poskytované s užívaním Predmetu nájmu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na Predmete nájmu alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním Predmetu nájmu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Depozitu je (slovom: eur) a Depozit je splatný do . Na základe písomnej výzvy Prenajímateľa je Nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť Depozit do pôvodne dohodnutej výšky, ak Prenajímateľ preukázateľne použije Depozit alebo jeho časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči Nájomcovi v súlade s odsekom 1.

3. Po skončení Nájmu je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi nevyčerpanú časť Depozitu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď Nájomca vypratal Predmet prenájmu a vysporiadal s Prenajímateľom nároky súvisiace s Nájmom.

Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nie je povinný uhradiť peňažnú zábezpeku na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi.

Čl. VIII
Doba nájmu a skončenie nájmu


1. Nájom sa dohodol na dobu neurčitú. Začiatok Nájmu bol dohodnutý na deň

2. Prenajímateľ i Nájomca sú oprávnení vypovedať Zmluvu písomne bez udania dôvodu.

3. Zmluvu možno vypovedať v trojmesačnej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilým na dohodnuté užívania, ak sa tak stalo bez toho, že by Nájomca porušil svoju povinnosť.

5. Po podanej výpovedi je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

6. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

7. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

8. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, a to od (začiatok Nájmu): do (koniec Nájmu): . Nájom nebytového priestoru zanikne uplynutím tohto času.

2. Pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu je možné Zmluvu ukončiť len písomnou výpoveďou alebo písomnou dohodou Prenajímateľa s Nájomcom.

3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať Zmluvu pred uplynutím času iba z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

4. Nájomca môže písomne vypovedať Zmluvu pred uplynutím dojednaného času iba z dôvodov uvedených v § 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilým na dohodnuté užívania, ak sa tak stalo bez toho, že by Nájomca porušil svoju povinnosť.

6. Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy, ak Nájomca napriek písomnej výstrahe užíva Predmet nájmu alebo ak trpí užívanie Predmetu nájmu takým spôsobom, že Prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od Zmluvy, ak Nájomca, hoci upomenutý, nezaplatil splatné Nájomné ani do troch mesiacov odo dňa, kedy nastala jeho splatnosť.

7. Po podanej výpovedi alebo mesiace pred skončením Nájmu a odovzdaním Predmetu nájmu je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

8. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

9. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu Nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu po skončení Nájmu.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Na doručovanie písomnosti medzi Zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní aplikované v civilnom súdnom konaní.

3. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, vedomí si právnych následkov svojho konania a bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojim podpisom výslovne potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú výsledkom rokovania Zmluvných strán a každá zo Zmluvných strán mala možnosť obsah tejto Zmluvy ovplyvniť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodcovské konanie sa vzťahuje aj na vypratanie nehnuteľnosti.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že právny úkon je urobený v predpísanej forme.

6. Zmluva je vyhotovená v počte originálov, ktoré zodpovedajú počtu účastníkov Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 41 Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo neúčinné alebo by bolo dotknuté zmenou právnych predpisov alebo požiadaviek štátnych orgánov, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. Pre takýto prípad sa Zmluvné strany dohodli na nahradení takéhoto ustanovenia takým novým ustanovením, ktoré by sa čo najviac priblížilo k predmetu a účelu pôvodného ustanovenia.

8. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme dodatkom k Zmluve so vzájomným súhlasom obidvoch Zmluvných strán.

V dňa   2018


...................................
Prenajímateľ
...................................
Nájomca


Odovzdávací a preberací protokol
(odovzdanie Predmetu nájmu Nájomcovi)

Prenajímateľ je disponentom nehnuteľnosti (ktorú týmto odovzdáva Nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa )

Tu systém vloží automaticky text o Predmete nájmu

Prenajímateľ týmto zároveň odovzdáva Nájomcovi kľúče od Predmetu nájmu v počte ks .


Prenajímateľ a Nájomca svojimi podpismi potvrdzujú, že stav meračov energií je nasledovný:

Stav elektromera:

Stav plynomera:

Stav vodomerov:

- teplá voda:

- studená voda:Iné poznámky k nehnuteľnosti (stav nehnuteľnosti):


Poslať vytvorenú najomnú zmluvu na túto emailovú adresu:


NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 685 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „Zmluva“)Prenajímateľ:
(ďalej len „Prenajímateľ“)
(ďalej spolu aj ako “Prenajímateľ“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

Nájomca:
(ďalej aj ako "Nájomca")
(ďalej spolu aj ako “Nájomca“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

u z a t v á r a j ú   t ú t o   n á j o m n ú   z m l u v u:

Článok I.
Predmet nájmu


Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom / podielovým spoluvlastníkom / bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:
Prenajímatelia vyhlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi / bezpodielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:

- stavby - so súpisným číslom: , postavenej na pozemku parcele registra „C“ č. , zapísanej na liste vlastníctva č. ,

- pozemku - parcely registra „C“ „E“ č. , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria / záhrady / ostatné plochy / trvalé trávne porasty / orná pôda / chmeľnice / vinice / ovocné sady / lesné pozemky / vodné plochy o výmere m2, zapísaný na liste vlastníctva č. .


(ďalej len „Predmet nájmu“)

Čl. II
Predmet zmluvy


1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom .

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcom do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcom za účelom .

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

3. Spoloční Nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Bežné veci týkajúce sa spoločného nájmu Predmetu nájmu môže vybavovať každý zo spoločných Nájomcov. V ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých; inak je právny úkon neplatný.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu sú oprávnení a povinní všetci spoloční Nájomcovia spoločne a nerozdielne.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný prenechať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a platiť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu dohodnutú odplatu.

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vykonania uvedeného oprávnenia Prenajímateľ oznámi Nájomcovi najneskôr dva dni pred výkonom kontroly dátum a čas výkonu kontroly, či Nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj opakovaná nemožnosť skontaktovať sa s Nájomcom za účelom dojednania termínu vstupu.

3. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prenajímateľom.

4. Drobné opravy súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza Nájomca. Ak sa Nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu, má Prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení Nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu.

5. Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby nezasahoval užívaním Predmetu nájmu do práv iných osôb tak, aby to bolo v rozpore so zákonom.

6. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi potrebu tých opráv na Predmete nájmu, ktoré má znášať Prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

7. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil na Predmete nájmu sám alebo ju spôsobili tí, ktorým Nájomca umožnil vstup do Predmetu nájmu. Ak sa tak nestane, Prenajímateľ má právo po predchádzajúcom upozornení Nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od Nájomcu náhradu vo výške skutočne zaplatených nákladov.

8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v Predmetu nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. Ak sa tak stane, je povinný Predmet nájmu vrátiť do pôvodného stavu.

Čl. IV
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Prenajímateľ prehlasuje, že je oprávnený s Predmetom nájmu disponovať.

2. Prenajímateľ prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne vady a podstatné faktické vady Predmetu nájmu, na ktoré by bolo potrebné osobitne upozorniť Nájomcu a zároveň prehlasuje, že Predmet nájmu prenecháva Nájomcovi v stave v spôsobilom na riadne užívanie.

3. Nájomca prehlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy vykonal obhliadku Predmetu nájmu, oboznámil sa s právnym aj technickým stavom Predmetu nájmu, jeho vybavením, príslušenstvom, je mu známy stav Predmetu nájmu, nemá voči nim žiadne výhrady a námietky a zároveň prehlasuje, že Predmet nájmu považuje za spôsobilý na riadne užívanie.

4. Ak o to ktorákoľvek Zmluvná strana požiada, tak o prevzatí a odovzdaní Predmetu nájmu vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená stav Predmetu nájmu a prípadné škody. Každá zo Zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak Nájomca odmietne byť prítomný pri vyhotovení odovzdávacieho protokolu, Prenajímateľ je oprávnený prizvať tretiu osobu, za prítomnosti ktorej bude spísaný odovzdávací protokol. Neúčasť Nájomcu sa v protokole poznačí.

Čl. V
Popis Predmetu nájmu

1. Stavba je rodinným domom / garážou / skladom.

2. Celková výmera podlahovej plochy nehnuteľnosti je m2.

3. Stavba sa skladá z miestností, a príslušenstva. Príslušenstvom je .

4. Súčasťou stavby je jej vybavenie: vnútorná inštalácia – potrubné rozvody vody, kanalizácia, elektroinštalácia.

5. Stavba sa prenajíma zariadená / nezariadená. Zariadením sa rozumie .

Čl. VI
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný počas trvania platnosti tejto Zmluvy za užívanie Predmetu nájmu platiť Prenajímateľovi mesačné nájomné vo výške € (slovom: eur) (ďalej len „Nájomné“). Pre povinnosť platiť Nájomné nie je rozhodujúce, či Nájomca Predmet nájmu skutočne užíva, Nájomca má právo Predmet nájmu užívať v súlade s dohodnutým účelom.

2. Nájomné je splatné vždy do dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí. Prvé Nájomné je splatné dňa .

3. V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia spojené a poskytované s užívaním Predmetu nájmu a jeho príslušenstva (ďalej len „Úhrady“), ktoré sa zaväzuje Nájomca uhrádzať v pravidelných intervaloch vždy spoločne s Nájomným. Výška Úhrad je € (slovom eur). Úhrady spojené s užívaním Predmetu nájmu sú najmä: elektrina, voda, plyn, teplo, internet, odpad.

4. Nájomné je splatné prevodom na číslo účtu uvedené pri mene Prenajímateľa na prvej strane tejto Zmluvy / v hotovosti.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením Nájomného alebo Úhrad, a to za každý začatý deň omeškania.

6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie Úhrad 1x (jedenkrát) ročne a po skončení Nájmu najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.

7. V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na Úhradách sa Nájomca zaväzuje tento nedoplatok Prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy Nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť Nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Prenajímateľovi alebo si môže Prenajímateľ túto sumu ponechať a vyúčtovať ju až po skončení Nájmu.

Čl. VII
Peňažná zábezpeka (Depozit)


1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke (ďalej len „Depozit“), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi z dôvodu neplatenia Nájomného alebo Úhrad za plnenia poskytované s užívaním Predmetu nájmu, z dôvodu spôsobenej škody na Predmete nájmu alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním Predmetu nájmu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Depozitu je (slovom: eur) a Depozit je splatný do . Na základe písomnej výzvy Prenajímateľa je Nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť Depozit do pôvodne dohodnutej výšky, ak Prenajímateľ preukázateľne použije Depozit alebo jeho časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči Nájomcovi v súlade s odsekom 1.

3. Po skončení Nájmu je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi nevyčerpanú časť Depozitu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď Nájomca vypratal Predmet prevodu a vysporiadal s Prenajímateľom nároky súvisiace s Nájmom.

Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nie je povinný uhradiť peňažnú zábezpeku na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi.

Čl. VIII
Skončenie nájmu


1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú. Začiatok Nájmu bol dohodnutý na deň

2. Ak nedôjde k dohode Prenajímateľa s Nájomcom, Zmluvu je možné ukončiť len písomnou výpoveďou.

3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Nájomcovi doručená výpoveď.

4. Prenajímateľ môže vypovedať Nájom iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, pričom dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom.

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilým na dohodnuté užívania, ak sa tak stalo bez toho, že by Nájomca porušil svoju povinnosť.

6. Po podanej výpovedi je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

7. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

8. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, a to od (začiatok Nájmu): do (koniec Nájmu): . Nájom zanikne uplynutím tohto času.

2. Pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu je možné Zmluvu ukončiť len písomnou výpoveďou alebo písomnou dohodou Prenajímateľa s Nájomcom.

3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Nájomcovi doručená výpoveď.

4. Prenajímateľ môže vypovedať Nájom iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, pričom dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom.

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, ak bol Predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilým na dohodnuté užívanie, ak sa tak stalo bez toho, že by Nájomca porušil svoju povinnosť.

6. Po podanej výpovedi alebo mesiace pred skončením Nájmu a odovzdaním Predmetu nájmu je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

7. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

8. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Na doručovanie písomnosti medzi Zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní aplikované v civilnom súdnom konaní.

3. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, vedomí si právnych následkov svojho konania a bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojim podpisom výslovne potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú výsledkom rokovania Zmluvných strán a každá zo Zmluvných strán mala možnosť obsah tejto Zmluvy ovplyvniť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodcovské konanie sa vzťahuje aj na vypratanie nehnuteľnosti.

5. Zmluva je vyhotovená v počte originálov, ktoré zodpovedajú počtu účastníkov Zmluvy.

6. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 41 Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo neúčinné alebo by bolo dotknuté zmenou právnych predpisov alebo požiadaviek štátnych orgánov, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. Pre takýto prípad sa Zmluvné strany dohodli na nahradení takéhoto ustanovenia takým novým ustanovením, ktoré by sa čo najviac priblížilo k predmetu a účelu pôvodného ustanovenia.

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme dodatkom k Zmluve so vzájomným súhlasom obidvoch Zmluvných strán.

V dňa   2018


...................................
Prenajímateľ
...................................
Nájomca


Odovzdávací a preberací protokol
(odovzdanie Predmetu nájmu Nájomcovi)

Prenajímateľ je disponentom nehnuteľnosti (ktorú týmto odovzdáva Nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa )

Tu systém vloží automaticky text o Predmete nájmu

Prenajímateľ týmto zároveň odovzdáva Nájomcovi kľúče od Predmetu nájmu v počte ks .


Prenajímateľ a Nájomca svojimi podpismi potvrdzujú, že stav meračov energií je nasledovný:

Stav elektromera:

Stav plynomera:

Stav vodomerov:

- teplá voda:

- studená voda:Iné poznámky k nehnuteľnosti (stav nehnuteľnosti):


Poslať vytvorenú najomnú zmluvu na túto emailovú adresu:


NÁJOMNÁ ZMLUVA
krátkodobý nájom bytu

uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „Zmluva“)Prenajímateľ:
(ďalej len „Prenajímateľ“)
(ďalej spolu aj ako “Prenajímateľ“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

Nájomca:
(ďalej aj ako "Nájomca")
(ďalej spolu aj ako “Nájomca“ v jednotnom čísle, ak nie je uvedené inak)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

u z a t v á r a j ú   t ú t o   n á j o m n ú   z m l u v u:

Článok I.
Predmet nájmu


Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom / podielovým spoluvlastníkom / bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:
Prenajímatelia vyhlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi / bezpodielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: , obec: , okres: a to:

bytu č. na p. bytového domu so súpisným číslom: , vchod:, bytový dom je postavený na pozemku parcele registra „C“ č. , zapísaného na liste vlastníctva č. vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti tohto podielu

- spoluvlastníckeho podielu o veľkosti na pozemku – parcela registra „C“ č. , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria / záhrady / ostatné plochy o výmere m2; pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.(ďalej len „Predmet nájmu“ alebo „byt“)

Čl. II
Predmet zmluvy


1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom bývania.

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcom do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcom za účelom bývania.

2. Trvanie Nájmu je upravené v článku VIII. tejto Zmluvy.

3. Spoloční nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Bežné veci týkajúce sa spoločného Nájmu bytu môže vybavovať každý zo spoločných Nájomcov. V ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých; inak je právny úkon neplatný.

4. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného Nájmu bytu sú oprávnení a povinní všetci spoloční Nájomcovia spoločne a nerozdielne.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný prenechať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a platiť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu odplatu (Nájomné a úhrady spojené s užívaním bytu).

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vykonania uvedeného oprávnenia Prenajímateľ oznámi Nájomcovi najneskôr dva dni pred výkonom kontroly dátum a čas výkonu kontroly, či Nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj opakovaná nemožnosť nakontaktovať sa na Nájomcu za účelom dojednania termínu vstupu.

3. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prenajímateľom.

4. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza Nájomca. Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú vymedzené v osobitnom právnom predpise. Ak sa Nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu Predmetu nájmu, má Prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení Nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu.

5. Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným Nájomcom výkon ich práv.

6. Ak Prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu Predmetu nájmu, alebo ktorými je výkon Nájomcovho práva ohrozený, má Nájomca právo po predchádzajúcom upozornení Prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u Prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

7. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi potrebu tých opráv v Predmete nájmu, ktoré má znášať Prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

8. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má Prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení Nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od Nájomcu náhradu vo výške skutočne zaplatených nákladov.

9. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu Predmetu nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.

Čl. IV
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom nájmu disponovať.

2. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytov v znení neskorších predpisov.

3. Prenajímateľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti registrácie podľa § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Prenajímateľ je povinný Nájomcovi splnenie uvedenej registračnej povinnosti preukázať.

4. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne vady Predmetu nájmu a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu prenecháva Nájomcovi v stave v spôsobilom na riadne užívanie.

5. Nájomca vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy vykonal obhliadku Predmetu nájmu, oboznámil sa s právnym aj technickým stavom Predmetu nájmu, jeho vybavením, príslušenstvom, je mu známy stav Predmetu nájmu, nemá voči nim žiadne výhrady a námietky a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu považuje za spôsobilý na riadne užívanie.

6. Nájomca berie na vedomie, že po skončení Nájmu nemá právo na zabezpečenie žiadnej bytovej náhrady a v prípade nevypratania Predmetu prevodu - bytu po skončení Nájmu bude znášať všetky náklady súvisiace s núteným (exekučným) vyprataním bytu.

7. O prevzatí a odovzdaní Predmetu nájmu vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená stav Predmetu nájmu a prípadné škody. Každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Nájomca odmietne byť prítomný pri vyhotovení odovzdávacieho protokolu, Prenajímateľ je oprávnený prizvať tretiu osobu, za prítomnosti ktorej bude spísaný odovzdávací protokol. Neúčasť Nájomcu sa v protokole poznačí.

Čl. V
Popis Predmetu nájmu

1. Byt pozostáva z obytných miestností a príslušenstva.

2. Príslušenstvom bytu je: kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, pivničná kobka, loggia.

3. Nájomca je oprávnený užívať celý Predmet nájmu, vrátane príslušenstva.

4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény/, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák, vstavané skrine, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka.

5. Byt, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničený vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

6. Prenajímateľovi nie sú / sú známe na byte, jeho príslušenstve a vybavení v čase jeho prenechania na užívanie Nájomcovi závady: .

Čl. VI
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný počas trvania platnosti tejto Zmluvy za užívanie Predmetu nájmu platiť Prenajímateľovi mesačné nájomné vo výške € (slovom: eur) (ďalej len „Nájomné“). Pre povinnosť platiť Nájomné nie je rozhodujúce, či Nájomca Predmet nájmu skutočne užíva.

2. Nájomné je splatné vždy do dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí. Prvé Nájomné je splatné dňa

3. V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia spojené a poskytované s užívaním Predmetu nájmu a jeho príslušenstva (ďalej len „Úhrady“), ktoré sa zaväzuje Nájomca uhrádzať v pravidelných intervaloch vždy spoločne s Nájomným. Výška Úhrad je € (slovom eur). Úhrady spojené s užívaním Predmetu nájmu sú najmä: elektrina, voda, plyn, teplo, internet, odpad, vrátane platieb za služby (plnenia) spojené s užívaním bytu správe bytového domu.

4. Nájomné je splatné prevodom na číslo účtu uvedené v tvare IBAN pri mene Prenajímateľa na prvej strane tejto Zmluvy / v hotovosti.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením Nájomného alebo Úhrad, a to za každý začatý deň omeškania.

6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie Úhrad 1x (jedenkrát) ročne a po skončení Nájmu najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.

7. V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na Úhradách sa Nájomca zaväzuje tento nedoplatok Prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy Nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť Nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Prenajímateľovi alebo si môže Prenajímateľ túto sumu ponechať a vyúčtovať ju až po skončení Nájmu.

8. Na zabezpečenie Nájomného má Prenajímateľ nehnuteľnosti záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú v Predmete nájmu a patria Nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Ak sa Nájomca sťahuje alebo ak sa odstraňujú veci, napriek tomu, že Nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené, môže Prenajímateľ zadržať veci na vlastné nebezpečenstvo, do ôsmich dní však musí žiadať o súpis osobou poverenou súdom alebo súdnym exekútorom, alebo musí veci vydať.

Čl. VII
Peňažná zábezpeka (Depozit)


1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke (ďalej len „Depozit“), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi z dôvodu neplatenia Nájomného alebo Úhrad za plnenia poskytované s užívaním Predmetu nájmu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na Predmete nájmu alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním Predmetu nájmu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Depozitu je (slovom: eur) a Depozit je splatný do . Na základe písomnej výzvy Prenajímateľa je Nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť Depozit do pôvodne dohodnutej výšky, ak Prenajímateľ preukázateľne použije Depozit alebo jeho časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči Nájomcovi v súlade s odsekom 1.

3. Po skončení Nájmu je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi nevyčerpanú časť Depozitu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď Nájomca vypratal Predmet prenájmu a vysporiadal s Prenajímateľom nároky súvisiace s Nájmom.

Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nie je povinný uhradiť peňažnú zábezpeku na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi.

Čl. VIII
Dobá nájmu a skončenie nájmu

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, a to od (začiatok Nájmu): do (koniec Nájmu): . Nájom bytu zanikne uplynutím tohto času.

2. Pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu je možné Zmluvu ukončiť len písomnou výpoveďou alebo písomnou dohodou Prenajímateľa s Nájomcom.

3. Prenajímateľ môže vypovedať krátkodobý Nájom bytu, ak

a) Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,

b) Nájomca riadne a včas nezaplatil Nájomné alebo Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,

c) Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,

d) Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,

e) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v Zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru.

4. Nájomca môže vypovedať krátkodobý Nájom bytu z dôvodov uvedených v zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

5. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý Nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď. Výpovedná lehota je jeden mesiac. V prípade ak bola podaná výpoveď z dôvodov podľa tohto článku odseku 3 písm. a) alebo písm. b) tejto Zmluvy, tak je výpovedná doba pätnásť dní. V prípade, ak sa v dôsledku porušenia registračnej povinnosti Prenajímateľa podľa osobitného predpisu uplatní režim podľa § 3 ods. 5 zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu, platí, že výpovedná lehota v prípade výpovede zo strany Prenajímateľa je dva mesiace.

6. Ak Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou, je Prenajímateľ od Zmluvy oprávnený odstúpiť.

7. Nájomca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a Úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.

8. Po podanej výpovedi alebo mesiace pred skončením Nájmu a odovzdaním Predmetu nájmu je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť obťažovaný nad mieru primeranú pomerom.

9. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.

10. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.

11. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak Nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá Prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia Nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia Nájmu, ak nájomný pomer skončil odstúpením od zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia Nájomného a Úhrad zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky, ak bola dohodnutá, nepostačuje na uspokojenie pohľadávok podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3. Na doručovanie písomnosti medzi Zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní aplikované v civilnom súdnom konaní.

4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, uvedomujúc si právne následky svojho konania a bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojim podpisom výslovne potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú výsledkom rokovania Zmluvných strán a každá zo Zmluvných strán mala možnosť obsah tejto Zmluvy ovplyvniť.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodcovské konanie sa vzťahuje aj na vypratanie nehnuteľnosti.

6. Zmluva je vyhotovená v počte originálov, ktoré zodpovedajú počtu účastníkov Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 41 Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo neúčinné alebo by bolo dotknuté zmenou právnych predpisov alebo požiadaviek štátnych orgánov, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. Pre takýto prípad sa účastníci zmluvy dohodli na nahradení takéhoto ustanovenia takým novým ustanovením, ktoré by sa čo najviac priblížilo k predmetu a účelu pôvodného ustanovenia.

8. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme dodatkom k Zmluve so vzájomným súhlasom obidvoch Zmluvných strán.

V dňa   2018


...................................
Prenajímateľ
...................................
Nájomca


Odovzdávací a preberací protokol
(odovzdanie Predmetu nájmu Nájomcovi)

Prenajímateľ je disponentom nehnuteľnosti (ktorú týmto odovzdáva Nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa )

Tu systém vloží automaticky text o Predmete nájmu

Prenajímateľ týmto zároveň odovzdáva Nájomcovi kľúče od Predmetu nájmu v počte ks .


Prenajímateľ a Nájomca svojimi podpismi potvrdzujú, že stav meračov energií je nasledovný:

Stav elektromera:

Stav plynomera:

Stav vodomerov:

- teplá voda:

- studená voda:Iné poznámky k nehnuteľnosti (stav nehnuteľnosti):


Poslať vytvorenú najomnú zmluvu na túto emailovú adresu:


Online žiadosť o pôžičku:

Google reklama